Ban chấp hành tiếng anh là gì

     
In June 1973, after having been nominated by Emil Bodnăraș, she was elected lớn the party"s Executive Committee.

Bạn đang xem: Ban chấp hành tiếng anh là gì


The City Executive sầu Board consists of 13 members, who represent both the majority and the opposition.
The 8th Central Committee was elected by the Congress và 54 percent of the elected members were incumbents.
Giải ban đầu từ bỏ mùa giải 2007–08 sau khi được đồng ý vày Ban chấp hành UEFA vào ngày 22 tháng 5 năm 2006.
The tournament was first played out in 2007–08, having been approved by the UEFA Executive sầu Committee on 22 May 2006.
Năm 1955, bà được thai vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao rượu cồn toàn nước cho tới Khi nghỉ hưu (năm 1980).
In 1955, she was elected khổng lồ the Central Committee of the Vietnam Workers" Party until retirement (1980).
Ông cũng là phó chủ tịch của Alianza Popular cùng hiện đang là thành viên của Ban chấp hành của Partibởi Popular.
He was also deputy chairman of Alianza Popular & is currently a thành viên of the Executive Committee of the Partivì Popular.

Xem thêm: Top 7 Game Bắn Súng Hay Nhất Mọi Thời Đại, Game Bắn Súng


Quyết định ưng thuận được đưa ra bởi Hôi đồng J. League vào ngày 26 tháng Hai vào buổi họp ban chấp hành.
Lịch thi đấu được Ban chấp hành FIFA thông qua vào ngày 25 mon 5 năm 2015, và được công bố vào trong ngày 10 mon 8 năm năm ngoái.
The match schedule was approved by the FIFA Executive Committee on 25 May 2015, and officially announced on 10 August năm ngoái.
Dựa trên reviews nghệ thuật này, Ban Chấp hành PASO chắt lọc những ứng cử viên được tiến vào tiến trình tiếp nối.
On the basis of this technical evaluation, PASO"s Executive Board selects the applicants that will proceed to the candidature stage.
Tuy nhiên, tại Đại hội Đảng lần máy 9 năm 1920 đang bãi nhiệm bà ngoài Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ban Bí thỏng.
However, the 9th Congress of 1920 dropped her both from the Central Committee & from the tiệc ngọt secretariat.
Tháng Sáu 2007, tại hội nghị mặt liên bang đảng FDPhường, Rösler được tái thai làm cho member của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
At the federal tiệc nhỏ conference in June 2007, Rösler was re-elected as a thành viên of the buổi tiệc ngọt executive committee.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức