Giáo Án bài Đây thôn vĩ dạ giáo Án ngữ văn 11, giáo Án bài Đây thôn vĩ dạ chuẩn nhất

     

- Cảm nhận được tình yêu đời, lòng say đắm sinh sống mãnh liệt nhưng đầy uần khúc qua bức tranh cảnh quan xứ đọng Huế.

- Nhận biết được sự chuyên chở của tứ đọng thơ; của chổ chính giữa trạng công ty trữ tình và bút pháp tài ba, rất dị của Hàn Quốc Mặc Tử.

2 Kĩ năng:

- Đọc – đọc bài xích thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại

- Cảm trúc, phân tích tác phẩm thơ.

3 Thái độ: Giáo dục đào tạo tình yêu thiên nhiên, cùng với cuộc sống thường ngày cùng bé bạn.

II. CHUẨN BỊ:

- GV: SGK, SGV, bài soạn , chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn 11

- HS: Vngơi nghỉ biên soạn, sgk , vnghỉ ngơi ghi

III. PHƯƠNG PHÁP:

 Phoái hôïp caùc phöông phaùp ñoïc dieãn caûm, neâu vaán ñeà, bình giaûng, trao ñoåi thaûo luaän

 
Bạn đang xem: Giáo Án bài Đây thôn vĩ dạ giáo Án ngữ văn 11, giáo Án bài Đây thôn vĩ dạ chuẩn nhất

*
3 trang
*
hien301
*
*
11467
*
10Download


Xem thêm:

quý khách sẽ xem tư liệu "Giáo án Ngữ văn uống 11 huyết 83: Đây làng mạc vĩ dạ - Hàn Mặc Tử", để mua tư liệu cội về thiết bị bạn cliông chồng vào nút ít DOWNLOAD sinh hoạt trên

Tuần: 22 Ngày dạy:......Tiết: 83 Lớp dạy:ÑAÂY THOÂN VÓ DAÏHaøn Maëc TöûI. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT.1 Kiến thức: - Cảm nhận được tình thân đời, lòng si sống mãnh liệt mà đầy uần khúc qua bức ảnh phong cảnh xứ Huế. - Nhận biết được sự chuyển động của tứ thơ; của trung tâm trạng công ty trữ tình với bút pháp tài hoa, độc đáo của Hàn Quốc Mặc Tử. 2 Kĩ năng: - Đọc – hiểu bài bác thơ trữ tình theo đặc thù thể loại- Cảm trúc, so với tác phẩm thơ.3 Thái độ: Giáo dục tình thương vạn vật thiên nhiên, với cuộc sống thường ngày cùng nhỏ tín đồ. II. CHUẨN BỊ:- GV: SGK, SGV, bài soạn , chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ văn uống 11- HS: Vsinh hoạt soạn, sgk , vsống ghiIII. PHƯƠNG PHÁP: Phoái hôïp caùc phöông phaùp ñoïc dieãn caûm, neâu vaán ñeà, bình giaûng, trao ñoåi thaûo luaänIV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN:1. Ổn định:2. Bài cũ:3. Bài mới: Trong phong trào thơ Mới 1932 - 1942 bao gồm một nhà thơ hết sức đặc biệt. Đặc biệt về tài thơ trác tốt, quan trọng về cuộc sống nđính thêm ngủi, về tử vong vào đau đớnvà về cả đầy đủ tình ái solo phương tuyệt vọng. Nhưng chính này lại là 1 trong số những nguồn cảm hứng nhằm thi nhân việt được phần nhiều tốt tác. Hàn Mặc Tử với "Đây buôn bản Vĩ Dạ" là một trong những trường hòa hợp như thế. Hoaït ñoäng cuûa GV vaø hsNoäi dungGv:y/c hs ñoïc tieåu daãn vaø mang lại bieát vaøi neùt thiết yếu veà taùc giaû?Hs: ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûiGv: ngoaøi buùt danh HMT coøn coù nhieàu buùt danh khaùc: Phong Traàn, Leä Tkhô cứng, 1939: HMTCha maát sôùm laøm thô töø nhoû khi 14 tuoåiGv: Neâu moät soá` taùc phaåm tieâu bieåu cuaû HMT?Hs: traû lôøiGv: neâu xuaát xöù cuûa baøi thô?Hs: traû lôøiGv: baøi thô ñöôïc saùng taùc vào hoaøn caûnh naøo?Hs: traû lôøiGv: giôùi thieäu theå loaïi caûu baøi thô?Hs: traû lôøiGv: y/c hs ñoïc baøi thôHs: ñoïc dieãn caûmGv: nhaän xeùt gioïng ñoïc, ñoïc laïi moät laànGv:ñaët nhan ñeà mang đến moãi khoå thôHs: thaûo luaän nhanh, traû lôøiGv: nhaän xeùtGv: caâu ñaàu laø lôì cuûa ai, höôùng ñeán ai?Hs: suy nghó, traû lôøiGv giaûng theâm: taùc giaû möôïn lôøi cuûa coâ gaùi thoân vó, cuõng laø lôøi töï vaán cuaû taùc giaû töï traùch mìnhGv: taïi sao aùtc giaû khoâng duøng veà thaêm maø laïi laø veà chôi?Hs: thaêm: khaùch saùo, xa caùch Chôi: gaàn guõi, thaân maätGv: phaân tích veû ñeïp caûu caâu 2, 3 vào hoài töôûng vaø töôûng töôïng cuaû taùc giaû, coù nhöõng töø naøo, hình aûnh naøo gôïi veû ñeïp xöù Hueá?Hs: suy nghó, traû lôøiGv: lieân heä caâu thô cuûa XD:Ñoã trôøi xanh ngoïc qua muoân laùXanh ngoïc laøm hieän roõ veû quyù phaùi, lịch sự troïng cuûa hoa laù trong vöôønGv: maët chöõ ñieàn laø khuaân maët nhö theá naøo? Hình aûnh göông maët chöõ ñieàn thaáp thoaùng gôïi caûm xuùc gì?Hs: thaûo luaän nkhô giòn, traû lôøiGv giaûng: maët chöõ ñieàn ñaõ gaây nhieàu caùch hieåu:khuaân maët cuûa coâ gaùi thoân vó Khuaân maët cuûa chaøng trai thoân vóKhuaân maët cuûa bao gồm chuû theåà khuaân maët phuùc haäu ngay lập tức thaúngGv: thoân vó hieän leân vôùi nhöõng neùt noåi baät naøo?Hs: phaùt hieän, traû lôøiGv: ÔÛ nhì caâu ñaàu cuûa khoå thô thöù hai thieân nhieân ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?? Theå hieän tam traïng gì cuûa taùc giaû?Hs: traû lôøiGv: neáu ôû nhị caâu treân caûnh hieän ra vôùi taâm traïng buoàn thì ôû hai caâu sau caûch hieän ra nhö theá naøo? Taùc giaû ñaõ söû duïng bieän phaùp gì?Hs: suy nghó, traû lôøiGv giaûng: caâu thô nhö theå hoûi ngöôøi ôû theá giôùi khaùc hö thöïc, thöïc hö vôùi nhöõng töôûng töôïng ñoäc ñaùo: beán soâng traêng, chôø thuyeàn chôû traêngGv daãn chöùng moät soá caâu thô coù hình aûnh traêng cuûa HMT :- Khoâng gian ñaém nhẹm ñuoái toaøn laø traêng Toâi cuõng traêng maø naøng cuõng traêng- Môùi lôùn leân maø traêng ñaõ heïn hoø Thôm nhö tình aùi cuûa ni coâ- Traêng naèm soõng soaøi treân caøch lieãu Ñôïi gioù ñoâng veà ñeå laû lôiGv: khaùch ñöôøng xa laø ai? Taùc giaû söû duïng ñieäp ngöõ vôùi muïc ñích gì?Hs: suy nghó, traû lôøiGv daãn chöùng:- Doïc bôø soâng traéng naéng trang trang- Caùi xoay buùng saün leân trôøi Môø môø nhaân aûnh nhö ngöôøi ñi ñeâmGv: töø ai ñöôïc laëp laïi nhieàu laàn coù yù nghóa gì?Hs: thaûo luaän nhanh hao, traû lôøiGv giaûng: taùc giaû ñoäc thoaïi vôùi chính` mình, töï hoûi mình theå hieän söï haøi nghi, tình ñôøi, tình ngöôøi.GIÔÙI THIEÄU Taùc giaû:Teân thaät laø NguyeãnTroïng trí (1912 – 1940), ngöôøi laøng Leä Mó – Ñoàng Hôùi – Quaûng BìnhXuaát thaân vào gia ñình coâng giaùo ngheøoThuôû nhoû hoïc ôû Hueá hai naêm, nhöng soáng nhieàu ôû Quy Nhôn. Sau laøm laøm vieäc ôû sôû ñaïc ñieàn moät thôøi gian roài vaøo SG laøm baùo1939 HMT maéc beänh phong, trôû laïi Quy Nhôn ñeán 1940 oâng maát Taùc phaåm chính: (sgk)Baøi thôXuaát xöùIn vào taäp Thô ñieân sau ñoåi laïi laø ñau thöông saùng taùc 1939Hoaøn caûnh saùng taùcGôïi caûmhöùng tö ømoái tình cuûa HMT vôùi moät coâ gaùi queâ ôû Vó DaïTheå loaïi Thaát ngoân tröôøng thieân (3khoå/ baøi, moãi khoå 4 caâu)ÑOÏC, HIEÅU VAÊN BAÛNKhoå 1: Böùc tnhãi con thoân Vó vaøo buoåi rạng đông “Sao anh thoân Vó”à Caâu hoûi tu töø: lôøi traùch nheï nhaøng, lôøi môøi goïi tha thieát cuûa coâ gaùi thoân Vó vôùi nhaø thô, cuõng laø tieáng loøng cuaû nhaø thô hoûi bao gồm mình“ Nhìn naéng haøng cau leân”à Nắng röïc rôõ môùi leân, vào treûo, tinc khieát laø veû ñeïp rieâng cuûa naéng mieàn Trung“Vöôøn ai nhö ngoïc”à SS môùi laï laø maøu xanh môõ maøng, non tô nhö loaù nöôùc, meàm maïi phaûn aùnh söùc soáng cuûa vöôøn“Laù truùc bịt chöõ ñieàn”àHình aûnh ñöoäc caùch ñieäu hoaùnöûa hö nöûa thöïc thaáp thoaùng aåm hieän sau khoùm truùcThoân Vó hieän leân vôùi nhị neùt noåi baät: caûnh xinc xaén, bé ngöôøi phuùc haäuKhoå 2: Caûnh soâng nöôùc maây trôøi xöù Hueá“Gioù theo . maây ñöôøng maây”+ Thieân nhieân coù gì traùi ngöôïc nhau: “gioù theo ñöôøng maây” àCaûnh vaät chia phôi li taùnHoa baxay lay, nöôùc buoàn hiu à Caûnh vaät laëng leõ, voâ trả gôïi noãi buoàn xa vaéng“Thuyeàn ai toái nay”+ Caâu hoûi tu töø “ai”, söû duïng buùt phaùp aûo hoaù soâng Höông à soâng traêng+ Caâu hoûi aån chöùa söï day döùt ý muốn chôø vaø lo sôïCaûnh vaãn ñeïp nhöng buoàn baû, hiu haét, laïnh leõo Khoå 3: Taâm traïng cuûa taùc giaû“Mô khaùch ñöôøng xa”Khaùch ñöôøng xa: laø hình aûnh vào tế bào cuûa ngöôøi vào moäng à Hình aûnh cuï theå nhöng tế bào hoà“Aùo em nhaân aûnh”à Hình aûnh coâ gaùi Hueá maøu aùo traéng laãn vaøo maøu traéng cuûa söông khoùiàhö aûo “Ai bieát ñaäm ñaø?”àTöø phieám chæ, chæ söï hoaøi nghi baên khoaên cuûa taùc giaûTheå hieän noãi coâ ñôn troáng vaéng khaéc khoaûi cuûa moät taâm trả thieát tha yeâu meán cuaoäc soáng vaø con ngöôøi trong hoaøn caûnh ñaõ nhuoám ñau thöông baát haïnh.TOÅNG KEÁTGhi nhôù sgk/40Cuûng coá:Nhöõng caâu hoûi höôùng tôùi ai vaø coù taùc` duïng gì vào vieäc bieåu hieänh taâm traïng cuûa taùc giaû?Daën doø:Veà nhaø hoïc thuoäc baøi thô vaø phaàn phaân tíchChuaån bò baøi:Chieàu toái:+ Böùc tma lanh thieân nhieân ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?+ Caûm nhaän veà cuaoäc soáng vaø bé ngöôøi cuaû Baùc trong baøi thô?Lai taân:+ Boïn quan lại laïi trong baøi thô ñöôïc mieâu aût nhö theá naøo?+ Phaân tích saéc thaùi chaâm bieám, mæa mai?Ruùt khiếp nghieäm:

Chuyên mục: Tin Tức