Định luật 2 newton

     

Bài viết tổng hợp kỹ năng và những bài tập trắc nghiệm từ bỏ cơ bản đến nâng cấp kèm theo lời giải giúp học sinh học tập thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Định luật 2 newton


ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN

1.Định luật:

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ mập của tốc độ tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với cân nặng của vật.

Trong đó: F là lực tính năng (N)

*

1. Một lực không đổi tính năng vào một đồ có cân nặng 2kg làm tốc độ của nó tăng mạnh từ 2m/s mang lại 8m/s vào 3s.Hỏi lực tác dụng vào thiết bị là bao nhiêu?

a. 2N b. 3N c. 4N d. 5N

3. Một ô tô đang chạy với vận tốc 60km/h thì bạn li xe hm phanh, xe pháo đi được 50m thì giới hạn lại. Hỏi ví như ơ tơ chạy với vận tốc 120km/h thì qung đường xe hơi đi được từ luc hm cho lc tạm dừng l bao nhiu ?(biết lực hm trong nhị trường đúng theo là như nhau) a.100m b.150m c.200m d.2500m

4. Phải chức năng vào đồ dùng có trọng lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là bao nhiêu để trang bị thu được vận tốc là 1m/s2. A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

5. Dưới công dụng của một lực 20N, một vật hoạt động với tốc độ 0,4m/s2. Hỏi đồ dùng đó vận động với vận tốc bằng từng nào nếu lực công dụng bằng 50N? Chọn hiệu quả đúng trong các tác dụng sau :

A. A = 0,5m/s2; B. A = 1m/s2; C. A = 2m/s2; D. A = 4m/s2;

6. Một thiết bị có khối lượng 1 tấn, bước đầu chuyển động nhanh dần phần lớn và sau khi đi được 100m thì có gia tốc là 5m/s. Lực chức năng vào Vật có mức giá trị

A. 125 N B.150 N C.175 N D.200 N

7. Một vật có khối cân nặng m = 2kg được kéo thẳng vùng lên với sức kéo 24N. Bỏ qua mất lực cản của không gian ,g = 10m/s2 .Gia tốc của vật bao gồm độ lớn

A . 10m/ s2 B . 12m/ s2 C . 2m/ s2 D . 1giá trị khác


8. trang bị chịu tính năng lực 10N thì có gia tốc 2m/s2 .Nếu thiết bị đó thu gia tốc là một m/s2 thì lực công dụng là

A . 1N B . 2N C . 5N D . 50N

9. Một quả bóng có cân nặng 500g đã nằm xung quanh đất thì bị đá bởi một lực 200N. Nếu thời hạn quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ cất cánh đi với vận tốc bằng:

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Một đồ có cân nặng bằng 50 kg, bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều. Sau thời điểm đi được 50 centimet thì có tốc độ 0,7m/s. Lực đã tác dụng vào vật dụng đã gồm mộy quý hiếm nào sau đây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Một quý giá Khác

11. Dưới công dụng của một lực 20N, một vật đưa đông với gia tốc 0,4m/s. Hỏi vật đó hoạt động với gia tốc bằng từng nào nếu lực công dụng bằng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô cân nặng 1 tấn đang vận động với tốc độ 72km/h thì hm phanh, đi thêm được 500m rồi giới hạn lại. Chọn chiều dương là chiều gửi động. Lực hm tc dụng ln xe pháo l:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền mang đến vật khối lượng m1 vận tốc a1 = 6m/s2, truyền cho vật khối lượng m2 gia tốc a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền cho vật trọng lượng m = m1 + m2 một tốc độ l bao nhiu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phải tác dụng vào thiết bị có trọng lượng là 5 kg theo phương ngang một lực là từng nào để đồ gia dụng thu được tốc độ là 1m/s2.

A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

 

17. khi 1 vật chỉ chịu tính năng của một đồ gia dụng khác thì nó sẽ

a.biến dạng cơ mà không biến đổi vận tốc. B.chuyển động thẳng gần như mãi mãi.

c.chuyển động thẳng nhanh dần đều. D.bị biến dị và biến hóa vận tốc

18. Nếu đúng theo lực tính năng vào vật gồm huớng không thay đổi và gồm độ lớn tạo thêm 2 lần thì ngay trong lúc đó:

a.Vận tốc của vật tăng thêm 2 lần. B.Gia tốc của vật giảm xuống 2 lần.

c.Gia tốc của vật tạo thêm 2 lần. D.Vận tốc của đồ vật gảm đi 2 lần.


19. Chọn câu đúng:

A. Lực là vì sao gây ra chuyển động B. Lực là tại sao làm thay đổi vận tốc

C. Gồm lực tính năng lên vật thì đồ gia dụng mới chuyển động D. Lực cần thiết cùng hướng với gia tốc

20. Định biện pháp II Niutơn xác thực rằng:

a.Khi lực tc dụng ln vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính

b.Gia tốc của một vật tỉ lệ với lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với trọng lượng của đồ gia dụng đó

c.Khi một vật chịu tc dụng của một đồ khc thì nĩ cũng tc dụng ln vật dụng khc kia một bội phản lực trực đối.

d.Khi chịu chức năng của một lực không thay đổi thì vật hoạt động với gia tốc không đổi.

21. lựa chọn câu đúng?

A. Lúc thấy gia tốc của vật chuyển đổi thì chắc chắn là là gồm lực công dụng lên vật.

B. Còn nếu không chịu lực nào tính năng thì các vật bắt buộc đứng yên.

C. Khi không hề lực nào chức năng lên thiết bị nữa, thì đồ vật đang hoạt động thì mau lẹ dừng lại.

D. Vật vận động được là nhờ tất cả lực tác dụng lên nó.

22. Điều như thế nào sau đây là sai khi nói tới tính chất của khối lượng?

a.Khối lượng là đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.


b.Khối lượng có đặc điểm cộng . C.Khối lượng đo bằng đơn vị (kg).

d.Vật có cân nặng càng béo thì nấc độ quán tính càng bé dại và ngược lại.

23. Từ cách làm của định luật II Newton ta suy ra:

A.Gia tốc bao gồm cùng hương với lực B.Khối lượng của đồ tỉ lệ với độ lớn của lực

C.Vật luôn hoạt động theo hướng của lực chức năng D.Cả 3 kết luận trên đầy đủ đúng

24. tìm kiếm phát biểu đúng sau đây:

A. Không tồn tại lực tác dụng, thiết bị không chuyển động B.Ngừng công dụng lực, vật đã dừng lại

C.Gia tốc của vật dụng nhất thiết theo vị trí hướng của lực D.khi công dụng lực lên vật, vận tốc của thiết bị tăng

25. chọn câu sai trong số câu sau.

a.Trọng lực tất cả phương trực tiếp đứng, có chiều từ bên trên xuống. B.Điểm để của trọng tải tại trọng tâm của vật.

c.Trọng lượng của vật bởi trọng lực tác dụng lên thứ khi đồ dùng đứng yên ổn hoặc hoạt động thẳng phần đông so cùng với trái đất.

d.Trọng lực được xem bởi công thức:

26. Khối lượng của một đồ gia dụng khơng tác động đến các đại lượng nào, tính chất nào sau đây?

a.Gia tốc lúc vật chịu tc dụng của một lực b.vận tốc khi vật chịu đựng tc dụng của một lực


c.cả phương, chiều cùng độ mập của lực công dụng lên vật d.Mức qun tính của vật.

Xem thêm: Truyện Huyết Tình Hắc Đạo Chương Mới Nhất, Huyết Tình Hắc Đạo Chương Mới Nhất

27. Điều như thế nào sau đấy là sai khi nói về trọng lực?

a.Trọng lựơng khẳng định bởi biễu thức phường = mg. B.Điểm để của trọng tải là trọng tâm của vật.

 

c.Trọng lực tỉ lệ thành phần nghịch với cân nặng của chúng. D.Trọng lực là lực hút của trái đất tính năng lên vật.

a.0,008 m/s. B.2 m/s c.8 m/s d. 0,8 m/s.

10. Moät vaät coù khoái löôïng baèng 50 kg, baét ñaàu chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. Sau khi ñi ñöôïc 50 cm thì coù vaän toác 0,7m/s. Löïc ñaõ taùc duïng vaøo vaät ñaõ coù moäy giaù trò naøo sau ñaây?

A.F=35N B.F=24,5N C.F=102N D.Moät Giaù Trò Khaùc

11. Döôùi taùc duïng cuûa moät löïc 20N, moät vaät chuyeån ñoâng vôùi gia toác 0,4m/s. Hoûi vaät ñoù chuyeån ñoäng vôùi gia toác baèng bao nhieâu neáu löïc taùc duïng baèng 50N?

A. A= 0,5m/s B. A=1m/s C. A=2m/s D. A=4m/s

12.Một ô tô khối lượng 1 tấn đang vận động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Lựa chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm công dụng lên xe là:


a) 800 N. B) 800 N. C) 400 N. D) -400 N.

13. Lực F truyền đến vật khối lượng m1 tốc độ a1 = 6m/s2, truyền đến vật cân nặng m2 tốc độ a2 = 3m/s2. Hỏi lực F truyền mang lại vật khối lượng m = m1 + mét vuông một vận tốc là bao nhiêu?

A. 1m/s2 B. 2m/s2 C. 3m/s2 A. 4m/s2

14. Phaûi taùc duïng vaøo vaät coù khoái löôïng laø 5 kilogam theo phöông ngang moät löïc laø bao nhieâu ñeå vaät thu ñöôïc gia toác laø 1m/s2.

*
A. 3N B. 4N C. 5N D.6N

15.Vaät khoái löôïng m=20kg ñaët naèm yeân treân maët phaúng nhaün naèm ngang ñöôïc giöû bôûi moät daây noái vaøo töôøng nhö hình. Taùc duïng leân vaät löïc F= 100N nhö hình veõ, vaät vaãn khoâng chuyeån ñoäng. Löïc caêng daây khi naøy laø:

A.50N B.86,6N C.100N D.250N

16. Theo định lao lý II Niu-tơn:

A. Tốc độ của đồ dùng tỉ lệ thuận với lực chức năng vào vật cùng tỉ lệ nghịch với trọng lượng của đồ và được tính bởi bí quyết

*
.


B. Lực tính năng vào đồ dùng tỉ lệ thuận với khối lượng của trang bị và được tính bởi cách làm .

C. Lực tác dụng vào đồ gia dụng tỉ lệ thuận với tốc độ của đồ gia dụng và được tính bởi cách làm .

D. Khối lượng của thiết bị tỉ lệ thuận với lực chức năng vào thiết bị và được tính bởi bí quyết

*
.

17. lúc moät vaät chæ chòu taùc duïng cuûa moät vaät khaùc thì noù seõ

a.bieán daïng maø khoâng rứa ñoåi vaän toác. B.chuyeån ñoäng thaúng ñeàu maõi maõi.

c.chuyeån ñoäng thaúng cấp tốc daàn ñeàu. D.bò bieán daïng vaø cố ñoåi vaän toác

18. Neáu hôïp löïc taùc duïng vaøo vaät coù huôùng khoâng ñoåi vaø coù ñoä lôùn taêng leân 2 laàn thì ngay trong khi ñoù:

a.Vaän toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. B.Gia toác cuûa vaät giaûm ñi 2 laàn.

c.Gia toác cuûa vaät taêng leân 2 laàn. D.Vaän toác cuûa vaät gaûm ñi 2 laàn.

19. Choïn caâu ñuùng:

A. Löïc laø nguyeân nhaân gaây ra chuyeån ñoäng B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm bieán ñoåi vaän toác

C. Coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät môùi chuyeån ñoäng D. Löïc khoâng theå cuøng höôùng vôùi gia toác


20. Định phương tiện II Niutơn xác thực rằng:

a.Khi lực công dụng lên vật bởi 0 thì vật hoạt động thẳng đều bởi quán tính

b.Gia tốc của một đồ tỉ lệ cùng với lực công dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với cân nặng của đồ vật đó

c.Khi một đồ chịu chức năng của một đồ vật khác thì nó cũng công dụng lên đồ dùng khác kia một bội nghịch lực trực đối.

d.Khi chịu chức năng của một lực không đổi thì vật hoạt động với gia tốc không đổi.

21. Choïn caâu ñuùng?

A. Khi thaáy vaän toác cuûa vaät vắt ñoåi thì chaéc chaén laø coù löïc taùc duïng leân vaät.

B. Neáu khoâng chòu löïc naøo taùc duïng thì moïi vaät phaûi ñöùng yeân.

C. Khi khoâng coøn löïc naøo taùc duïng leân vaät nöõa, thì vaät ñang chuyeån ñoäng thì laäp töùc döøng laïi.

D. Vaät chuyeån ñoäng ñöôïc laø nhôø coù löïc taùc duïng leân noù.

22. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà tính chaát cuûa khoái löôïng?

a.Khoái löôïng laø ñaïi löôïng voâ höôùng, döông vaø khoâng ñoåi ñoái vôùi moãi vaät.

b.Khoái löôïng coù tính chaát coäng . C.Khoái löôïng ño baèng ñôn vò (kg).


d.Vaät coù khoái löôïng caøng lôùn thì möùc ñoä quaùn tính caøng nhoû vaø ngöôïc laïi.

23.Töø coâng thöùc cuûa ñònh luaät II Newton ta suy ra:

A.Gia toác coù cuøng höông vôùi löïc B.Khoái löôïng cuûa vaät tæ leä vôùi ñoä lôùn cuûa löïc

C.Vaät luoân chuyeån ñoäng theo höôùng cuûa löïc taùc duïng D.Caû 3 keát luaän treân ñeàu ñuùng

24.Tìm phaùt bieåu ñuùng sau ñaây:

A. Khoâng coù löïc taùc duïng, vaät khoâng chuyeån ñoäng B.Ngöøng taùc duïng löïc, vaät seõ döøng laïi

C.Gia toác cuûa vaät nhaát thieát theo höôùng cuûa löïc D.khi taùc duïng löïc leân vaät, vaän toác cuûa vaät taêng

25. Choïn caâu sai vào caùc caâu sau.

a.Troïng löïc coù phöông thaúng ñöùng, coù chieàu töø treân xuoáng. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc taïi troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löôïng cuûa vaät baèng troïng löïc taùc duïng leân vaät lúc vaät ñöùng yeân hoaëc chuyeån ñoäng thaúng ñeàu so vôùi traùi ñaát.

d.Troïng löïc ñöôïc tính bôûi coâng thöùc:

26. Khối lượng của một vật không ảnh hưởng đến phần lớn đại lượng nào, đặc điểm nào sau đây?


a.Gia tốc khi vật chịu tác dụng của một lực b.vận tốc khi đồ chịu tác dụng của một lực

c.cả phương, chiều và độ to của lực chức năng lên vật d.Mức tiệm tính của vật.

27. Ñieàu naøo sau ñaây laø sai lúc noùi veà troïng löïc?

a.Troïng löïơng xaùc ñònh bôûi bieãu thöùc p. = mg. B.Ñieåm ñaët cuûa troïng löïc laø troïng taâm cuûa vaät.

c.Troïng löïc tæ leä nghòch vôùi khoái löôïng cuûa chuùng. D.Troïng löïc laø löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân vaät.

Luyện bài tập trắc nghiệm môn vật lý lớp 10 - xem ngayChuyên mục: Tin Tức