(depreciation) là gì? Ý nghĩa của khấu hao tiếng anh là gì,

     
*Bạn đang xem: (depreciation) là gì? Ý nghĩa của khấu hao tiếng anh là gì,


Về phitienkiem.comCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học tập viên


Xem thêm: Commonwealth Games: Former Swimmer Mark Chay Team Chay Team Profiles


Các thuật ngữ tiếng anh trong kế tân oán tài chính

Đây là phần đông từ bỏ giờ anh chuyên ngành kế toán tài thiết yếu quan trọng đặc biệt.

Sinh viên kế toán cần biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: Ngulặng tắc công ty là một thực thể3. Business purchase: Mua lại doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đã gọi8. Capital expenditure: Ngân sách chi tiêu đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phạt hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn lưu lại cồn (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn tiền cổ phần14. Carriage: Chi phí vận chuyển15. Carriage inwards: giá cả vận động hàng hóa mua16. Carriage outwards: Chi tiêu vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: Ngân sách bảo tồn hàng lưu lại khoCash book: Sổ tiền mặt19. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặttrăng tròn. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu lại chuyển khoản mặt21. Category method: Pmùi hương pháp chủng loại22. Cheques: Sec (bỏ ra phiếú)23. Cloông chồng cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô giòn toán27. Company accounts: Kế tân oán công ty28. Company Act 1985: Luật chủ thể năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: Các chính sách kế toán31. Conservatism: Nguyên tắc thận trọng32. Consistency: Ngulặng tắc duy nhất quán33. Control account: Tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: giá cả chế biến36. Cost accumulation: Sự tập phù hợp bỏ ra phí37. Cost application: Sự phân bổ bỏ ra phí38. Cost concept: Nguim tắc giá phí kế hoạch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành40. Cost of goods sold: Ngulặng giá bán mặt hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: Chủ nợ45. Cumulative sầu preference shares: Cổ phần khuyến mãi có tích lũy46. Current accounts: Tài khoản vãng lai47. Current assets: Tài sản lưu giữ động48. Curent liabilities: Nợ nđính thêm hạn49. Current ratio: Hệ số lưu hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: Con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: Các nguyên nhân tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: Bản hóa học của khấu hao59. Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao60. Reducing balance method: Phương thơm pháp bớt dần61. Straight-line method: Pmùi hương pháp đường thẳng62. Direct costs: túi tiền trực tiếp63. Directors: Hội đồng cai quản trị64. Directors’ remuneration: Thù klặng member Hội đồng cai quản trị65. Discounts: Chiết khấu66. Discounts allowed: Chiết khấu chào bán hàng67. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: Dự chống chiết khấu69. Discounts received: Chiết khấu tải hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ chối71. Disposal of fixed assets: Tkhô cứng lý gia sản thay định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: Các chính sách cây viết tân oán kép74. Dual aspect concept: Nguyên tắc tác động kép75. Drawing: Rút ít vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: Giá thành đơn vị tương đương78. Errors: Sai sót79. Expenses prepaid: giá cả trả trước80. Factory overhead expenses: Ngân sách chi tiêu làm chủ phân xưởng81. FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước82. Final accounts: Báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần điện thoại tư vấn thiết bị nhất85. Fixed assets: Tài sản cầm cố định86. Fixed capital: Vốn thế định87. Fixed expenses: Định tầm giá / Ngân sách chi tiêu nắm định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên ổn tắc vận động lâu dài91. Goods stolen: Hàng bị tấn công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá giá tiền kế hoạch sử97. Horizontal accounts: Báo cáo quyết toán dạng chữ T98. Impersonal accounts: Tài khoản phí tổn tkhô nóng toán99. Imprest systems: Chế độ lâm thời ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: Chi phí gián tiếp103. Installation cost: Chi tiêu lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: Tài sản vô hình105. Interpretation of accounts: Phân tích những báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH CHO NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: Phát hành cổ phần109. Issued giới thiệu capital: Vốn cổ phần vạc hành110. Job-order cost system: Hệ thống hạch toán chi phí thêm vào theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật ký chung112. Journal entries: Bút ít toán thù nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): Phương thơm pháp nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty trách nát nhiệm hữu hạn116. Liquidity: Khả năng thanh hao toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính tkhô hanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số khả năng thanh khô toán118. Long-term liabilities: Nợ dài hạn119. Loss: Lỗ1trăng tròn. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: Pmùi hương pháp giờ máy123. Manufacturing account: Tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi bên trên giá bán126. Matching expenses against revenue: Khế vừa lòng ngân sách cùng với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên vật liệu129. Money mesurement concept: Ngulặng tắc thước đo bằng tiền130. Net assets: Tài sản thuần131. Net book value: Giá trị thuần132. Net realizable value: Giá trị thuần triển khai được133. Nominal accounts: Tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes to accounts: Ghi chú của báo cáo quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: Các bút tân oán mở đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi tức đầu tư vào hoạt động141. Ordinary shares: Cổ phần thường142. Original entry, errors: Lỗi phát sinh từ bỏ nhật ký143. Output in equivalent units: Lượng thành phầm tính theo đơn vị tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân bổ chi phí thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân chia ngân sách cai quản phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký kết CP quá mức148. Paid-up capital: Vốn đang góp149. Par, issued at: Phát hành theo mệnh giá150. Periodic stock: Phương pháp theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: Phương thơm pháp theo dõi và quan sát tồn kho liên tục152. Personal accounts: Tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn đồ vật chất156. Physical units: Đơn vị (thành phầm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: Hệ số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: Cổ phần ưu đãi160. Cummulative sầu preference share: Cổ phần ưu tiên có tích lũy161. Non-cummulative preference share: Cổ phần ưu đãi không tích lũy162. Preliminary expenses: Chi tiêu khởi lập163. Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước164. Private company: shop tứ nhân165. Profitability: Khả năng sinc lời166. Prime cost: Giá thành cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: Hệ thống hạch tân oán CPSX theo quy trình công nghệ169. Product cost: Giá thành sản phẩm170. Production cost: Chi phí sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: Phân pân hận lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản hiệu quả

Chuyên mục: Tin Tức