Ngạo kiếm kỳ thư

     

♦ Đăng nhập vào game, nhấp chọn hình tượng hệ thống thiên mệnh bên phải bên trên giao diện màn hình

*

♦ Tùy vào đk của nhân thứ và thời gian mở đồ vật chủ, khối hệ thống sẽ tự phân chia nhân vật mang lại 1 trọng trách nhất định: Càn, Trí, Khảm, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Đoài

*

♦ kết thúc mỗi trách nhiệm con vào từng giai đoạn, nhân sĩ đã nhận được rất nhiều vàng khóa, tệ bạc khóa, điểm truyện ký, điểm cống hiến môn phái.

♦ hoàn toàn có thể dùng Vàng để xong nhanh nhiệm vụ, trừ trọng trách Thiên Mệnh chi Nhân. Chọn nhiệm vụ dứt thông qua rubi trực tiếp xong (nhấp chọnVàng hoàn thành để dùng).

Thời gian thừa nhận nhiệm vụ khối hệ thống Thiên Mệnh

Tên giai đoạn

Yêu cầu

Sau khi trả thành

Thiên Mệnh bỏ ra Nhân (Càn)

Cấp10 - 39

Sau khi hệ thống mở 2 ngày

Tăng cấp cho lên 40

Nhận Thiên Mệnh đưa ra Thư x120

Nhận thưởng vũ khí, mũ, y phục, đai, liên,nhẫn, bội, giày, hộ phù truyện ký

Sư Xuất Danh Môn (Tốn)

Cấp40 - 69

Sau khi server mở 6 ngày

Tăng cấp đến 70

Nhận Thiên Mệnh bỏ ra Thư x300

Nhận thưởng mũ, hộ oản, y phục, liên, nhẫn, vũ khí, bội, đai truyện ký

Thanh Danh Thước Khởi (Khảm)

Cấp70 -79

Sau khi server mở 10 ngày

Tăng đến cấp 80

Nhận Thiên Mệnh bỏ ra Thư x200

Nhận thưởng giày, hộ phù, vũ khí, mũ, liên truyện ký, Hoán Thú Phù-I,Dây Bắt Thú Đồng

Danh Mãn Giang hồ (Cấn)

Cấp80 - 89

Sau khi vps mở 18 ngày

Tăng đến cung cấp 90

Nhận Thiên Mệnh chi Thư x100

Nhận thưởng đai, hộ oản, y phục, bội, nhẫn truyện ký, Hoán Thú Phù-I,Dây Bắt Thú Đồng

Chí Côn bằng (Khôn)

cấp90 - 94

Sau khi hệ thống mở 30 ngày

Tăng đến cấp cho 95

Nhận Thiên Mệnh đưa ra Thư x100

Nhận thưởng giày, hộ phù, đai truyện ký, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 3, Nhập Vi Kính

Thiên Cổ Kỳ Hiệp (Chấn)

Cấp95 - 99

Sau khi vps mở 45 ngày

Tăng đến cấp cho 100

Nhận Thiên Mệnh bỏ ra Thư x100

Nhận thưởng vũ khí, hộ oản, mũ truyện ký, Hoán Thú Phù-II, Dây Bắt Thú Bạc, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 3, Nhập Vi Kính

Phụng Vũ Cửu Thiên (Ly)

Cấp100 -104

Sau khi hệ thống mở 65 ngày

Tăng đến cung cấp 105

Nhận thưởng liên, nhẫn truyện ký, Hoán Thú Phù-II, Dây Bắt Thú Bạc, Tử Thủy Tinh, bí quyết 90-Băng Huyền Hàn Kình, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 3, Nhập Vi Kính

Long Đằng Tứ Hải (Đoài)

Cấp105 -109

Sau khi vps mở 100 ngày

Tăng đến cung cấp 110

Nhận thưởng y phục, hộ phù, bội truyện ký, Tử Thủy Tinh, Túi 14 ô, Phi Phong Nguyên Phôi bậc 4, Nhập Vi Kính

Công dụng của Thiên Mệnh đưa ra Thư
Vật phẩmHình ảnhCông dụng
Thiên Mệnh bỏ ra Thư
*
Mỗi lần nhấp chọn sẽ ngừng 1 bước trách nhiệm truyện
Lưu ýVật phẩm trọng trách nhận được khi áp dụng Thiên Mệnh chi Thư có thể tiêu bỏ ở NPC tè Cường sống 5 thị thành lớn
Vật phẩm nhiệm vụ nhận được khi sử dụng thiên mệnh bỏ ra thư, rất có thể tiêu diệt ở NPC đái Cường làm việc Ngũ Đại Thành Thị

Chuyên mục: Tin Tức