Lời bài hát: what does the fox say

     
Nhập bất cứ thông tin gì về bài bác hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài hát... Hệ thống cung cấp việc kiếm tìm kiếm với giờ Việt không lốt và tất cả dấu


Bạn đang xem: Lời bài hát: what does the fox say

Dog goes "woof"Cat goes "meow"Bird goes "tweet"And mouse goes "squeek"Cow goes "moo"Frog goes "croak"And the elephant goes "toot"Ducks say "quack"And fish go "blub"And the seal goes "ow ow ow"But there"s one soundThat no one knowsWhat does the fox say?"Ring-ding-ding-d ing-dingeringeding!Gering-ding-ding-din g-dingeringeding!Gering-ding-ding-ding- dingeringeding!"What the fox say?"Wa-pa-pa-pa-p a-pa-pow!Wa-pa-pa-p a-pa-pa-pow!Wa-pa-p a-pa-pa-pa-pow!"Wha t the fox say?"Hatee-hatee-hatee-ho!Hatee-hatee -hatee-ho!Hatee-hat ee-hatee-ho!"What the fox say?"Joff-tchoff-t choffo-tchoffo-tchof f!Tchoff-tchoff-tch offo-tchoffo-tchoff!Joff-tchoff-tchoffo -tchoffo-tchoff!"What the fox say?Big xanh eyesPointy noseChasing miceAnd digging holesTiny pawsUp the hillSuddenly you"re standing stillYour fur is redSo beautifulLike an angel in disguiseBut if you meetA friendly horseWill you communicate byMo-o-o-o-orse?Mo -o-o-o-orse?Mo-o-o- o-orse?How will you speak to thatHo-o-o-o-orse?Ho-o-o-o-orse?Ho-o- o-o-orse?What does the fox say?"Jacha-chacha-cha cha-chow!Chacha-cha cha-chacha-chow!Cha cha-chacha-chacha-ch ow!"What the fox say?"Fraka-kaka-ka ka-kaka-kow!Fraka-k aka-kaka-kaka-kow!F raka-kaka-kaka-kaka- kow!"What the fox say?"A-hee-ahee ha-hee!A-hee-ahee ha-hee!A-hee-ahee ha-hee!"What the fox say?"A-oo-oo-oo-oo o!Woo-oo-oo-ooo!"W hat does the fox say?The secret of the foxAncient mysterySomewhere deep in the woodsI know you"re hidingWhat is your sound?Will we ever know?Will always be a mysteryWhat bởi you say?You"re my guardian angelHiding in the woodsWhat is your sound?(Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way- bởi vì Wa-wa-way-do)Will we ever know?(Bay-budabud-d um-bam)I want to(Mama-dum-day-do)I want toI want to know!(Abay-ba-da bum-bum bay-do)


Xem thêm: 7 Lý Do Khiến Bạn Nên Tham Gia Vào Các Hội Yêu Mèo Như Thế Nào?

dog goes "woof"cat goes "meow"bird goes "tweet"and mouse goes "squeek"cow goes "moo"frog goes "croak"and the elephant goes "toot"ducks say "quack"and fish go "blub"and the seal goes "ow ow ow"but there"s one soundthat no one knowswhat does the fox say?"ring-ding-ding-d ing-dingeringeding!gering-ding-ding-din g-dingeringeding!gering-ding-ding-ding- dingeringeding!"what the fox say?"wa-pa-pa-pa-p a-pa-pow!wa-pa-pa-p a-pa-pa-pow!wa-pa-p a-pa-pa-pa-pow!"wha t the fox say?"hatee-hatee-hatee-ho!hatee-hatee -hatee-ho!hatee-hat ee-hatee-ho!"what the fox say?"joff-tchoff-t choffo-tchoffo-tchof f!tchoff-tchoff-tch offo-tchoffo-tchoff!joff-tchoff-tchoffo -tchoffo-tchoff!"what the fox say?big blue eyespointy nosechasing miceand digging holestiny pawsup the hillsuddenly you"re standing stillyour fur is redso beautifullike an angel in disguisebut if you meeta friendly horsewill you communicate bymo-o-o-o-orse?mo -o-o-o-orse?mo-o-o- o-orse?how will you speak to lớn thatho-o-o-o-orse?ho-o-o-o-orse?ho-o- o-o-orse?what does the fox say?"jacha-chacha-cha cha-chow!chacha-cha cha-chacha-chow!cha cha-chacha-chacha-ch ow!"what the fox say?"fraka-kaka-ka ka-kaka-kow!fraka-k aka-kaka-kaka-kow!f raka-kaka-kaka-kaka- kow!"what the fox say?"a-hee-ahee ha-hee!a-hee-ahee ha-hee!a-hee-ahee ha-hee!"what the fox say?"a-oo-oo-oo-oo o!woo-oo-oo-ooo!"w hat does the fox say?
the secret of the foxancient mysterysomewhere deep in the woodsi know you"re hidingwhat is your sound?will we ever know?will always be a mysterywhat bởi you say?you"re my guardian angelhiding in the woodswhat is your sound?(wa-wa-way-do wub-wid-bid-dum-way- vì wa-wa-way-do)will we ever know?(bay-budabud-d um-bam)i want to(mama-dum-day-do)i want toi want to know!(abay-ba-da bum-bum bay-do)

Chuyên mục: Tin Tức