Priority nghĩa là gì

     
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang đãng Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh Việt 4in1 - English Vietnamese 4 in 1 Dictionary
*
priority
*
I.

Bạn đang xem: Priority nghĩa là gì

priority1 S2 W2 AC /praɪˈɒrəti, praɪˈɒrɪti $ -ˈɔːr-/ BrE AmE noun (plural priorities) 1. the thing that you think is most important & that needs attention before anything else: The club’s priority is to lớn win the League. First/top/main priority The children are our first priority. After several burglaries in the area, security is now a high priority (=very important and needing attention soon). With so little money available, repairs must remain a low priority (=not important and not needing attention soon). The customer is high on our danh mục of priorities. Danh sách your tasks in order of priority (=most important first). 2. the right lớn be given attention first and before other people or things priority over Buses should have priority over other road users. A young person who has finished the course will be given priority over one who has not. I want lớn start work on the garden but the house must take priority. 3. get your priorities right (also get your priorities straight American English) to lớn know what is most important & needs attention first: We need to get our priorities right. • • • COLLOCATIONS (for Meaning 1) adjectives ▪ a high priority (=very important) Right now, the environment is a high priority. ▪ an urgent priority He sees these negotiations as an urgent priority. ▪ a low priority (=not very important) At that time, architecture was a low priority. ▪ the top/main/number one priority Controlling spending is his đứng đầu priority. ▪ the first priority The first priority for most unemployed people is obtaining a job. ▪ the overriding priority (=the most important one) The reduction of inflation must be the Government’s overriding priority. ▪ sb’s immediate priority (=which must be dealt with immediately) Their immediate priority was khổng lồ find somewhere khổng lồ sleep that night. phrases ▪ a list/set of priorities Marriage isn’t very high on my các mục of priorities. ▪ in order of priority (=with the most important first) They asked voters to các mục issues in order of priority.

Xem thêm: Nhu Thuật - Môn Võ Này Có Thực Sự Nguy Hiểm

verbs ▪ set priorities (=decide what the priorities are) With any new project, it"s important khổng lồ set priorities. ▪ sort out your priorities (=decide which things are the most important as a way of dealing with a situation) If you’ve got a lot of things khổng lồ do, sort out your priorities. ▪ make something a priority Lisa had a job, but she"d always made her family the priority. ▪ sb’s priorities change As you get older, your priorities may change. • • • COLLOCATIONS (for Meaning 2) verbs ▪ have priority Couples may have lớn decide whose career has priority. ▪ get priority The breakdown services say that women on their own get priority. ▪ take priority (=become the most important thing) Winning the war took priority over everything else. ▪ give priority lớn somebody/something The hospital always gives priority lớn emergency cases.II.priority2 BrE AmE adjective before other people or things: Members receive priority bookings & reduced ticket prices to lớn all concerts.priorityhu◎danh trường đoản cú ■(priority over somebody / something) sự ưu nỗ lực (về cung cấp bậc); quyền ưu tiên (quyền gồm hoặc làm vật gì trước người khác) Japan"s priority (over other countries) in the field of microelectronics Ưu cố gắng của Nhật phiên bản (so với các nước khác) trong nghành nghề vi năng lượng điện tử I have priority over you in the claim for damages Tôi ưu tiên hơn anh trong bài toán đòi bồi thường thiệt hại priority is given to developing heavy industry ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu you must decide what your priorities are anh buộc phải phải xác minh những điều ưu tiên của anh ấy là gì rebuilding our head office is a (top) priority xây lại trụ sở thiết yếu của shop chúng tôi là điều ưu tiên (hàng đầu) the Government gave (top) priority khổng lồ reforming the legal system chính phủ dành ưu tiên (hàng đầu) cho việc cải cách hệ thống quy định the search for a new vaccine took priority over all other medical research việc tìm kiếm một vắc xin new chiếm địa chỉ ưu tiên trên phần lớn cuộc nghiên cứu về y học khác ■(giao thông) quyền ưu tiên (quyền được đi trước các phương luôn tiện (giao thông) khác) vehicles coming from the right have priority xe cộ cộ từ bên cần tới được quyền ưu tiên to get one"s priorities right, wrong biết/không biết đồ vật gi là đặc trưng nhất và hành động theo kia your trouble is you"ve got your priorities back lớn front điều bồn chồn đối cùng với anh là anh đã hòn đảo ngược các ưu tiên của anh!tính trường đoản cú priority cases, such as homeless families, get dealt with first đầy đủ trường đúng theo ưu tiên, ví dụ như những gia đình không có nhà ở, được giải quyết và xử lý trước

*


Chuyên mục: Tin Tức
tăng like fanpage