Tổng hợp link firmware ios 7

     
dưới đây bạn có thể tìm thấy các liên kết trực sau đó tập tin Firmware iPhone cho tất cả các phiên phiên bản phần mượt phát hành.
*

Tổng hợp toàn bộ Firmware gốc IOS đến Iphone


Xin để ý rằng nếu khách hàng sử dụng Safari, chúng ta phải vô hiệu hóa tính năng tự động hóa giải nén. Nó hoàn toàn có thể được thuận tiện hơn để chỉ việc sử dụng trình để ý Firefox hoặc chrome.Latest:12.0.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6+):iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6):iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6s):iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6s+):iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XS):iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XS Max (China)):iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XS Max (Global)):iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XR):iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipswFull List:1.0.0:iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw1.0.1:iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw1.0.2:iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw1.1.1:iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw1.1.2:iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw1.1.3:iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw1.1.4:iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw2.0.0 (2G):iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw2.0.0 (3G):iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw2.0.1 (2G):iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw2.0.1 (3G):iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw2.0.2 (2G):iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw2.0.2 (3G):iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw2.1.0 (2G):iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw2.1.0 (3G):iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw2.2.0 (2G):iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw2.2.0 (3G):iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw2.2.1 (2G):iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw2.2.1 (3G):iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw3.0.0 (2G):iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw3.0.0 (3G):iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw3.0.0 (3GS):iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw3.0.1 (2G):iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw3.0.1 (3G):iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw3.0.1 (3GS):iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw3.1.0 (2G):iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw3.1.0 (3G):iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw3.1.0 (3GS):iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw3.1.2 (2G):iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw3.1.2 (3G):iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw3.1.2 (3GS):iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw3.1.3 (2G):iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw3.1.3 (3G):iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw3.1.3 (3GS):iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw4.0.0 (3G):iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw4.0.0 (3GS):iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw4.0.0 (4):iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw4.0.1 (3G):iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw4.0.1 (3GS):iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw4.0.1 (4):iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw4.0.2 (3G):iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw4.0.2 (3GS):iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw4.0.2 (4):iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw4.1.0 (3G):iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw4.1.0 (3GS):iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw4.1.0 (4):iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw4.2.1 (3G):iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw4.2.1 (3GS):iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw4.2.1 (4):iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw4.2.6 (4 CDMA):iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw4.3.0 (3GS):iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw4.3.0 (4 GSM):iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw4.3.1 (3GS):iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw4.3.1 (4 GSM):iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw4.3.2 (3GS):iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw4.3.2 (4 GSM):iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw4.2.7 (4 CDMA):iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw4.2.8 (4 CDMA):iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw4.3.3 (3GS):iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw4.3.3 (4 GSM):iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw4.2.9 (4 CDMA):iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw4.3.4 (3GS):iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw4.3.4 (4 GSM):iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw4.2.10 (4 CDMA):iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw4.3.5 (3GS):iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw4.3.5 (4 GSM):iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw5.0 (3GS):iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw5.0 (4 GSM):iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw5.0 (4 CDMA):iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw5.0 (4S):iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw5.0.1 (3GS):iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw5.0.1 (4 GSM):iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw5.0.1 (4 CDMA):iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw5.0.1 (4S):iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw5.0.1 (4S) <9A406>:iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw5.1.0 (3GS):iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw5.1.0 (4 GSM):iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw5.1.0 (4 CDMA):iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw5.1.0 (4S):iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw5.1.1 (3GS):iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw5.1.1 (4 GSM):iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw5.1.1 (4 GSM Build 9B208):iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw5.1.1 (4 CDMA):iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw5.1.1 (4S):iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw6.0.0 (3GS):iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw6.0.0 (4 GSM):iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw6.0.0 (4):iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw6.0.0 (4 CDMA):iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw6.0.0 (4S):iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw6.0.0 (5 GSM):iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw6.0.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw6.0.1 (3GS):iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw6.0.1 (4 GSM):iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw6.0.1 (4):iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw6.0.1 (4 CDMA):iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw6.0.1 (4S):iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw6.0.1 (5 GSM):iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw6.0.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw6.0.2 (5 GSM):iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw6.0.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw6.1.0 (3GS):iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw6.1.0 (4 GSM):iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw6.1.0 (4):iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw6.1.0 (4 CDMA):iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw6.1.0 (4S):iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw6.1.0 (5 GSM):iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw6.1.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw6.1.1 (4S):iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw6.1.2 (3GS):iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.2 (4 GSM):iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.2 (4):iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.2 (4 CDMA):iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.2 (4S):iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.2 (5 GSM):iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw6.1.3 (3GS):iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.3 (4 GSM):iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.3 (4):iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.3 (4 CDMA):iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.3 (4S):iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.3 (5 GSM):iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.3 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw6.1.4 (5 GSM):iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw6.1.4 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw6.1.6 (3GS):iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw7.0.0 (4 GSM):iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw7.0.0 (4 8GB):iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw7.0.0 (4 CDMA):iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw7.0.0 (4S):iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw7.0.0 (5 GSM):iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw7.0.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw7.0.1 (5c GSM):iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw7.0.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw7.0.1 (5s GSM):iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw7.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw7.0.2 (4 GSM):iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (4 8GB):iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (4 CDMA):iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (4S):iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (5 GSM):iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (5c GSM):iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (5s GSM):iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.2 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw7.0.3 (4 GSM):iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (4 8GB):iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (4 CDMA):iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (4S):iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (5 GSM):iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (5c GSM):iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (5s GSM):iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.3 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw7.0.4 (4 GSM):iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (4 8GB):iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (4 CDMA):iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (4S):iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (5 GSM):iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (5c GSM):iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (5s GSM):iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.4 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw7.0.5 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw7.0.5 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw6.1.6 (3GS):iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw7.0.6 (4 GSM):iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (4 8GB):iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (4 CDMA):iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (4S):iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (5 GSM):iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (5c GSM):iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (5s GSM):iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.0.6 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw7.1.0 (4 GSM):iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw7.1.0 (4 8GB):iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw7.1.0 (4 CDMA):iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (4S):iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (5 GSM):iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (5c GSM):iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (5s GSM):iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw7.1.1 (4 GSM):iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (4 8GB):iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (4 CDMA):iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (4S):iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (5 GSM):iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (5c GSM):iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (5s GSM):iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw7.1.2 (4 GSM):iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (4 8GB):iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (4 CDMA):iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (4S):iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (5 GSM):iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (5c GSM):iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (5s GSM):iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw7.1.2 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw8.0.0 (4S):iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (5 GSM):iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (5c GSM):iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (5s GSM):iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.0 (6+):iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw8.0.0 (6):iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw8.0.1 (4S):iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (5 GSM):iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (5c GSM):iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (5s GSM):iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (6+):iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.1 (6):iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw8.0.2 (4S):iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (5 GSM):iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (5c GSM):iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (5s GSM):iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (6+):iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.0.2 (6):iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw8.1.0 (4S):iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (5 GSM):iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (5c GSM):iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (5s GSM):iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (6+):iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.0 (6):iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw8.1.1 (4S):iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (5 GSM):iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (5c GSM):iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (5s GSM):iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw8.1.1 (6+):iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw8.1.1 (6):iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw8.1.2 (4S):iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (5 GSM):iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (5c GSM):iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (5s GSM):iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (6+):iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.2 (6):iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw8.1.3 (4S):iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (5 GSM):iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (5c GSM):iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (5s GSM):iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (6+):iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.1.3 (6):iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw8.2.0 (4S):iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (5 GSM):iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (5c GSM):iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (5s GSM):iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (6+):iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw8.2.0 (6):iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw8.3.0 (4S):iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (5 GSM):iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (5c GSM):iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (5s GSM):iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (6+):iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw8.3.0 (6):iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw8.4.0 (4S):iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (5 GSM):iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (5c GSM):iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (5s GSM):iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (6+):iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.0 (6):iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw8.4.1 (4S):iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (5 GSM):iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (5c GSM):iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (5s GSM):iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (6+):iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw8.4.1 (6):iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw9.0 (4S):iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (5 GSM):iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (5c GSM):iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (5s GSM):iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (6+):iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (6):iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw9.0 (6s):iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw9.0 (6s+):iPhone8,2_9.0_13A343_Restore.ipsw9.0.1 (4S):iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (5 GSM):iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (5c GSM):iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (5s GSM):iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (6+):iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (6):iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw9.0.1 (6s):iPhone8,1_9.0_13A342_Restore.ipsw9.0.1 (6s+):iPhone8,2_9.0.1_13A405_Restore.ipsw9.0.2 (4S):iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (5 GSM):iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (5s GSM):iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (5c GSM):iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (6+):iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (6):iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (6s):iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.0.2 (6s+):iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw9.1.0 (4S):iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (5 GSM):iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (5s GSM):iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (5c GSM):iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (6+):iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (6):iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (6s):iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw9.1.0 (6s+):iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw9.2.0 (4S):iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (5 GSM):iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (5s GSM):iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (5c GSM):iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (6+):iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (6):iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (6s):iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.0 (6s+):iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw9.2.1 (4S):iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (5 GSM):iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (5s GSM):iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (5c GSM):iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (6+):iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (6):iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (6s):iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (6s+):iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw9.2.1 (6+):iPhone7,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw9.2.1 (6):iPhone7,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw9.2.1 (6s):iPhone8,1_9.2.1_13D20_Restore.ipsw9.2.1 (6s+):iPhone8,2_9.2.1_13D20_Restore.ipsw9.3 (4S):iPhone4,1_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (5 GSM):iPhone5,1_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (5s GSM):iPhone6,1_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (5c GSM):iPhone5,3_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (6+):iPhone7,1_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (6):iPhone7,2_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (6s):iPhone8,1_9.3_13E234_Restore.ipsw9.3 (6s+):iPhone8,2_9.3_13E234_Restore.ipsw9.3 (SE):iPhone8,4_9.3_13E233_Restore.ipsw9.3 (4S):iPhone4,1_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3 (5 GSM):iPhone5,1_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3 (5s GSM):iPhone6,1_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3 (5c GSM):iPhone5,3_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3_13E237_Restore.ipsw9.3.1 (4S):iPhone4,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (5 GSM):iPhone5,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (5s GSM):iPhone6,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (5c GSM):iPhone5,3_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (6+):iPhone7,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (6):iPhone7,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (6s):iPhone8,1_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (6s+):iPhone8,2_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.1 (SE):iPhone8,4_9.3.1_13E238_Restore.ipsw9.3.2 (4S):iPhone4,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (5 GSM):iPhone5,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (5s GSM):iPhone6,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (5c GSM):iPhone5,3_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (6+):iPhone7,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (6):iPhone7,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (6s):iPhone8,1_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (6s+):iPhone8,2_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.2 (SE):iPhone8,4_9.3.2_13F69_Restore.ipsw9.3.3 (4S):iPhone4,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (5 GSM):iPhone5,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (5s GSM):iPhone6,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (5c GSM):iPhone5,3_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (6+):iPhone7,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (6):iPhone7,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (6s):iPhone8,1_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (6s+):iPhone8,2_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.3 (SE):iPhone8,4_9.3.3_13G34_Restore.ipsw9.3.4 (4S):iPhone4,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (5 GSM):iPhone5,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (5s GSM):iPhone6,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (5c GSM):iPhone5,3_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (6+):iPhone7,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (6):iPhone7,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (6s):iPhone8,1_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (6s+):iPhone8,2_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.4 (SE):iPhone8,4_9.3.4_13G35_Restore.ipsw9.3.5 (4S):iPhone4,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (5 GSM):iPhone5,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (5 GSM+CDMA):iPhone5,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (5s GSM):iPhone6,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (5s GSM+CDMA):iPhone6,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (5c GSM):iPhone5,3_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (5c GSM+CDMA):iPhone5,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (6+):iPhone7,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (6):iPhone7,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (6s):iPhone8,1_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (6s+):iPhone8,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw9.3.5 (SE):iPhone8,4_9.3.5_13G36_Restore.ipsw10.0.1 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (6+):iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (6):iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (6s):iPhone_4.7_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (6s+):iPhone_5.5_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (SE):iPhoneSE_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (7):iPhone9,1_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.1 (7+):iPhone9,2_10.0.1_14A403_Restore.ipsw10.0.2 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (6+):iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (6):iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (6s):iPhone_4.7_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (6s+):iPhone_5.5_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (SE):iPhoneSE_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (7):iPhone9,3_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.2 (7+):iPhone9,4_10.0.2_14A456_Restore.ipsw10.0.3 (7):iPhone9,1_10.0.3_14A551_Restore.ipsw10.0.3 (7+):iPhone9,2_10.0.3_14A551_Restore.ipsw10.1.0 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (6+):iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (6):iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (6s):iPhone_4.7_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (6s+):iPhone_5.5_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1 (SE):iPhoneSE_10.1_14B72_Restore.ipsw10.1.0 (7):iPhone_7_10.1_14B72c_Restore.ipsw10.1.0 (7+):iPhone_7Plus_10.1_14B72c_Restore.ipsw10.1.1 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (6+):iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (6):iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (6s):iPhone_4.7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (6s+):iPhone_5.5_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (SE):iPhoneSE_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (7):iPhone_7_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (7+):iPhone_7Plus_10.1.1_14B100_Restore.ipsw10.1.1 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (6+):iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (6):iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (6s):iPhone_4.7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (6s+):iPhone_5.5_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (SE):iPhoneSE_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (7):iPhone_7_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.1.1 (7+):iPhone_7Plus_10.1.1_14B150_Restore.ipsw10.2 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (6+):iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (6):iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (6s):iPhone_4.7_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (6s+):iPhone_5.5_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (SE):iPhoneSE_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (7):iPhone_7_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2 (7+):iPhone_7Plus_10.2_14C92_Restore.ipsw10.2.1 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (6+):iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (6):iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (6s):iPhone_4.7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (6s+):iPhone_5.5_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (SE):iPhoneSE_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (7):iPhone_7_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.2.1 (7+):iPhone_7Plus_10.2.1_14D27_Restore.ipsw10.3 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (6+):iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (6):iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (6s):iPhone_4.7_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (6s+):iPhone_5.5_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (SE):iPhone_4.0_64bit_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (7):iPhone_7_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3 (7+):iPhone_7Plus_10.3_14E277_Restore.ipsw10.3.1 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (6+):iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (6):iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (6s):iPhone_4.7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (6s+):iPhone_5.5_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (7):iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 (7+):iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 ():iPhone_7_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.1 ():iPhone_7Plus_10.3.1_14E304_Restore.ipsw10.3.2 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (6+):iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (6):iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (6s):iPhone_4.7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (6s+):iPhone_5.5_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (SE):iPhone_4.0_64bit_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (7):iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 (7+):iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 ():iPhone_7_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.2 ():iPhone_7Plus_10.3.2_14F89_Restore.ipsw10.3.3 (5 GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (5 GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (5c GSM):iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (5c GSM+CDMA):iPhone_4.0_32bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (6+):iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (6):iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (6s):iPhone_4.7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (6s+):iPhone_5.5_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (SE):iPhone_4.0_64bit_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_10.3.3_14G60_Restore.ipsw10.3.3 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw11.0.0 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (6+):iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (6):iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (6s):iPhone_4.7_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (6s+):iPhone_5.5_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (7 GSM):iPhone_7_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (8 GSM):iPhone10,4_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.0 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.0_15A372_Restore.ipsw11.0.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (6+):iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (6):iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (6s):iPhone_4.7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (6s+):iPhone_5.5_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (7 GSM):iPhone_7_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.0.1_15A402_Restore.ipsw11.0.1 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw11.0.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw11.0.1 (8 GSM):iPhone10,4_11.0.1_15A403_Restore.ipsw11.0.1 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.0.1_15A403_Restore.ipsw11.0.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (6+):iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (6):iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (6s):iPhone_4.7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (6s+):iPhone_5.5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (7 GSM):iPhone_7_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (8 GSM):iPhone10,4_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.2 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.0.2_15A421_Restore.ipsw11.0.3 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (6+):iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (6):iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (6s):iPhone_4.7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (6s+):iPhone_5.5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (7 GSM):iPhone_7_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (8 GSM):iPhone10,4_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.0.3 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.0.3_15A432_Restore.ipsw11.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (6+):iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (6):iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (6s):iPhone_4.7_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (6s+):iPhone_5.5_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (7 GSM):iPhone_7_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (8 GSM):iPhone10,4_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1 (X GSM):iPhone10,6_11.1_15B93_Restore.ipsw11.1.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (6+):iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (6):iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (6s):iPhone_4.7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (6s+):iPhone_5.5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (7 GSM):iPhone_7_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (8 GSM):iPhone10,4_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.1 (X GSM):iPhone10,6_11.1.1_15B150_Restore.ipsw11.1.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (6+):iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (6):iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (6s):iPhone_4.7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (6s+):iPhone_5.5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (7 GSM+CDMA):iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (7+ GSM+CDMA):iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (7 GSM):iPhone_7_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (7+ GSM):iPhone_7Plus_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (8 GSM+CDMA):iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (8 GSM):iPhone10,4_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (8 Plus GSM):iPhone10,5_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.1.2 (X GSM):iPhone10,6_11.1.2_15B202_Restore.ipsw11.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (6+):iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (6):iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (6s):iPhone_4.7_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (6s+):iPhone_5.5_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2 (X GSM):iPhone10,6_11.2_15C114_Restore.ipsw11.2.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (6+):iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (6):iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (6s):iPhone_4.7_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (6s+):iPhone_5.5_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.1 (X GSM):iPhone10,6_11.2.1_15C153_Restore.ipsw11.2.2 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (6+):iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (6):iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (6s):iPhone_4.7_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (6s+):iPhone_5.5_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.2 (X GSM):iPhone10,6_11.2.2_15C202_Restore.ipsw11.2.5 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (6+):iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (6):iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (6s):iPhone_4.7_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (6s+):iPhone_5.5_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (X GSM+CDMA):iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.5 (X GSM):iPhone10,6_11.2.5_15D60_Restore.ipsw11.2.6 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (6+):iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (6):iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (6s):iPhone_4.7_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (6s+):iPhone_5.5_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (X GSM+CDMA):iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.2.6 (X GSM):iPhone10%2C6_11.2.6_15D100_Restore.ipsw11.3.0 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (6+):iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (6):iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (6s):iPhone_4.7_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (6s+):iPhone_5.5_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.0 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_11.3_15E216_Restore.ipsw11.3.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (6+):iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (6):iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (6s):iPhone_4.7_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (6s+):iPhone_5.5_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.3.1 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_11.3.1_15E302_Restore.ipsw11.4 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (6+):iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (6):iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (6s):iPhone_4.7_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (6s+):iPhone_5.5_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_11.4_15F79_Restore.ipsw11.4.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (6+):iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (6):iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (6s):iPhone_4.7_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (6s+):iPhone_5.5_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_11.0_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw11.4.1 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_11.4.1_15G77_Restore.ipsw12.0 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (6+):iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (6):iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (6s):iPhone_4.7_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (6s+):iPhone_5.5_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (SE):iPhone_4.0_64bit_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 ():iPhone11,2_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 ():iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 ():iPhone11,4,iPhone11,6_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0 ():iPhone11,8_12.0_16A366_Restore.ipsw12.0.1 (5s GSM):iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (5s GSM+CDMA):iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6+):iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6):iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6s):iPhone_4.7_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (6s+):iPhone_5.5_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (SE):iPhone_4.0_64bit_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7+ GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7 GSM):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (7+ GSM):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 GSM+CDMA):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 Plus GSM+CDMA):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 GSM):iPhone_4.7_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (8 Plus GSM):iPhone_5.5_P3_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (X GSM+CDMA):iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (X GSM):iPhone10,3,iPhone10,6_12.0.1_16A404_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XS):iPhone11,2_12.0.1_16A405_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XS Max (China)):iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XS Max (Global)):iPhone11,4,iPhone11,6_12.0.1_16A405_Restore.ipsw12.0.1 (iPhone XR):iPhone11,8_12.0.1_16A405_Restore.ipswChú ý: toàn bộ các Firmware vẫn được update sớm nhất.

Chuyên mục: Tin Tức